Skip to main content

AVIS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT D’IMATGES

Amb el present avís i d’acord amb la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret d’honor, intimitat, personal i familiar, i per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, ASME l’informa que durant la celebració d’aquestes activitats dirigides es realitzaran enregistrament d’imatges i vídeo amb la finalitat de ser difoses en les aplicacions i llocs web que ASME posa a disposició dels usuaris per a visualitzar-les en línia, ja sigui en directe o en diferit, i també podran ser utilitzades en els canals de comunicació de el ASME (revista, web i xarxes socials) i amb l’interès legítim del club per promocionar les activitats que du a terme a l’entitat. ASME es compromet en tot moment a fer un ús i tractament de les imatges de manera adequada i respectuosa. ASME, com a responsable del tractament, arxivarà les imatges esmentades en el seu fons documental i només s’utilitzaran amb les finalitats esmentades. Les imatges es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la que han estar recollides o fins que l’interessat demani el cessament de l’activitat, tot i que, en aquest cas la cancel·lació no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la data en que hagi fet la sol·licitud. Les imatges no seran cedides a tercers. En qualsevol moment exercir els seus drets a l’accés, rectificació i supressió de les seves dades i a l’oposició al seu tractament dirigint-se per correu postal a l’adreça social d’ASME. Si vostè no desitja que la seva imatge sigui enregistrada o publicada, és indispensable que no participi en l’activitat dirigida, ja que, en el moment d’accedir al recinte vostè està donant el seu consentiment per a aquest enregistrament i tractament, cedint lliurement i voluntàriament a ASME els drets a la seva imatge amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos en dret, i renunciant expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a ASME per l’ús de les imatges de conformitat amb aquest avís.

ACCÈS DE MENORS: S’avisa que d’acord amb la legislació vigent, els menors de 14 anys necessiten l’autorització dels pares o tutors legals per poder accedir a les activitats dirigides amb captació d’imatges.

IMPORTANT: S’avisa que d’acord amb la legislació vigent i la seva pròpia responsabilitat, els assistents només poden gravar imatges exclusivament per a ús personal i domèstic i, en cap cas, les poden difondre fora de l’àmbit privat, familiar i d’amistat sense el consentiment previ dels interessats. Amb aquest avís, ASME declina qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquesta normativa.