Skip to main content

CLAÚSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT I CESSIÓ DE CV 

Associació Sant Martí Esport proveït de CIF núm. G08932675, us informa que conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, que les dades personals facilitades i recollides en aquesta sol·licitud d’ocupació o currículum vitae, seran tractades i incloses automàticament en els fitxers de dades personals sota responsabilitat de l’Associació Sant Martí Esport, on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme. 

L’interessat atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada. En cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades personals, us sol·licitem, ens ho comuniqueu per escrit a woffu@asme.es amb l’única finalitat de mantenir actualitzada la vostra sol·licitud d’ocupació o currículum vitae. 

Els currículum sense actualitzar es guardarà duran un màxim de 24 mesos posterior aquest període s’esborraran per impedir la seva lectura.  

L’Associació Sant Martí Esport garanteix el bon ús de la informació, i en especial, la plena confidencialitat dels dades de caràcter personal contingudes als nostres fitxers, així com el ple compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, l’Associació Sant Martí Esport es compromet a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les vostres dades personals, i us informa que teniu dret a exercitar els drets ARCO (dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de les vostres dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del D.N.I. dirigida a Associació Sant Martí Esport  amb domicili a: c/Binèfar 10-14, 08020 de Barcelona.